Prima   -  Informații utile   -  Întrebări frecvente

Întrebări frecvente

»»  Primul Apel de Propuneri de Proiecte

- Cîteva sate de pe malul Prutului au proiecte tehnice privind aprovizionarea cu apă potabilă, cum ar trebui să aplicăm? În beneficiul cui rămîn bunurile?  

          Pentru a aplica de comun , APL-urile trebuie să încheie un acord de parteneriat, dar unul din APL să aibă rolul de lider, iar ceilalți de parteneri. 
 În situația dvs. trebuie să discutați și să decideți cine va fi aplicantul, adică liderul de proiect, iar celelalte primării se consideră ca parteneri eligibili.
Bunurile se repartizează partenerilor în funcție de cota-parte a fiecăruia, adică rețeaua de apeduct se ia la balanța primăriilor partenere în dependență de ponderea la nivelul fiecărei comunități.
În cadrul ADR Sud activează și Biroul Tehnic German cu proiectul „Modernizarea serviciilor publice locale(GTZ)", care are la fel ca prioritate dezvoltarea infrastructurii fizice și se va implica cu co-finanțări.

-  Comuna nu are plan urbanistic, se merită de depus proiecte? Ar putea FNDR să finanțeze astfel de activitate?.
Dacă proiectul dvs. este un proiect foarte bun, dar nu aveți toate documentele pregătite, atunci depuneți proiectul, și dacă va corespunde criteriilor de eligibilitate va fi inclus în Planul Operațional Regional spre finanțare în anii 2011-2012. Între timp dvs. pregătiți anexele, planul urbanistic și alte documente necesare.

   -   Noi suntem patru localități care dispunem de proiecte tehnice pentru curățirea albiei rîurilui Salcia (Mare și Mică), suntem eligibili pentru acest program de finanțare ?
Acest tip de activități se încadrează în prioritatea trei, măsura trei și anume activități pentru diminuarea impactului hazardelor naturale. Este bine că sunteți mai multe  localități pentru a exprima impactul intercomunitar. Poate fi un proiect eligibil, urmează să-l depuneți pînă la data limită. Localitatea dvs. dispune de un potențial turistic destul de bogat, ar fi o oportunitate să îmbinați activitățile de ecologizare a rîului cu unele activități de amenajare a punctelor de atracție turistică de pe același teritoriu (zona celor opt izvoare).

- Proiectul tehnic este în limba rusă. Este asta o problemă?

Propunerea de proiect trebuie să fie elaborată în limba de stat, iar dacă proiectul tehnic este în limba rusă, acesta nu ar constitui o problemă.

- Cînd vor fi alte perioade de finanțare a proiectelor?

Vor fi anunțate etape de finanțare a proiectului din mijloacele FNDR în anii următori 2011, 2012. În același timp dacă anul acesta nu vor fi depuse destule proiecte și nu vor fi selectate proiecte pentru finanțare, atunci ceva mai tîrziu ar putea fi organizată o lansare suplimentară pentru colectarea proiectelor de dezvoltare regională.

Va fi proiectul eligibil în cazul că se dă răspunsul negativ privind impactul asupra mediului?
Proiectul poate fi eligibil dar solicitantul trebuie să menționeze cît de semnificativ este impactul, consecințele acestuia și care vor fi acțiunile de atenuare.

În situația cînd există un proiect de apeduct deja în implementare, este  necesar studiul de pre-fezabilitate pentru  a fi anexat la cererea de finanțare?
Dacă proiectul depășește bugetul de 5 mil.lei, atunci studiul de pre-fezabilitate este obligatoriu. Realitatea este că foarte probabil  acest apeduct are deja un document mult mai valoros: Proiectul tehnic, care substituie necesitatea prezentării unui studiu de pre-fezabilitate și fezabilitate. Iar situația cînd apeductul ori alt obiect nu are proiect tehnic, acesta poate fi solicitat să fie elaborat prin includerea lui în cererea de finanțare la devizul de cheltuieli. Efectul unei asemenea măsuri ar fi faptul că proiectul poate fi transferat în rezervă pentru a fi implementat în anul viitor.

- De ce cerințele în Moldova referitor la propunerile de proiect sînt mai severe decît cele pentru alte fonduri?
La elaborarea cerințelor  privind  înaintarea propunerilor de proiecte pentru finanțare din Fond au fost luate în calcul prevederile legislației în vigoare, precum și respectate standardele europene. Acestea sînt rodul unei îndelungate aplicări practice a dezvoltării regionale în Uniunea Europeană.

Este necesară construirea unui drum de 30 km. Ce pot face 10 primării în acest caz, și s-ar putea ca 3 raioane să facă o propunere de proiect comună?
Anume asemenea proiecte se vor considera ca prioritare pentru finanțare din Fondul Național de  dezvoltare regională. Evident că propunerea de proiect poate și trebuie să fie înaintată.

-Care este procedura de înaintare a cererii de finanțare pentru un proiect nefinisat?
Nu este o procedură specială în asemenea caz. Iar în devizul de cheltuieli se indică etapele care au fost deja finanțate.

-Dacă într-o localitate este necesar de finanțat o fântână arteziană, un apeduct, un turn de apă, etc. Atunci câte solicitări de finanțare sunt necesare?
Una singură o să fie cea mai optimă variantă, fiindcă este vorba de aceeași prioritate, iar întotdeauna este de dorit să existe un proiect integru care ar include și apeductul și construcțiile auxiliare ale acestuia.

-Referitor la apeducte, impactul regional al acestora este clar vizibil în orașe, dar există oare acest impact și în sate?
Dacă în rezultatul construirii apeductului vor fi efecte de multiplicare asupra regiunii de dezvoltare, prin extinderea acestuia la mai multe sate și se va stimula dezvoltarea domeniilor care sunt legate de serviciul public respectiv, atunci este vizibilă conotația regională a apeductului.

-La finanțarea proiectului unei grădinițe este necesar un inginer, și acest lucru va presupune cheltuieli. Vor fi acestea returnate?
Da. Dacă vor fi introduse cheltuielile în propunerea de proiect, și dacă aceasta va accede la fond. Dar oricum nu este obligatoriu proiectul tehnic pentru cererea de finanțare. Acesta doar sporește șansele pentru accesarea fondului. Propunerile cu număr maxim de documente prezentate sunt cele mai favorizate.

-Va elabora agenția o schemă de completare a formularului de aplicare ?
Nu, fiindcă agenției îi este interzis să propună idei de proiecte, care nemijlocit ar putea fi deduse dintr-o schemă de completare a formularului. Doar solicitantul vine cu ideea de proiect.

-Va fi de la agenție elaborat un exemplu de îndeplinire a formularului de aplicare?
În perioada de consultări directe la sediul agenției vor fi date asemenea exemple doar cu date care nu au importanță practică și deci nu pot fi considerate propuneri de proiecte din partea agenției pentru aplicant.

- În ce termen agenția va da răspuns solicitantului dacă cererii de finanțare a acestuia i se va da curs spre finanțare sau excludere?
După expirarea termenului apelului propunerilor de proiecte, agenția în maxim 10 zile constituie un grup de lucru care va realiza verificarea administrativă.. Dacă proiectul nu se acceptă atunci solicitantului i se va comunica faptul că nu a trecut APP de treapta evaluării administrative. La fel există termenul limită pentru Guvern de a aproba Documentul unic de program până la 20 august 2010, unde sunt incluse proiectele acceptate. Unele proiecte pot fi „trecute în lista de rezervă" al  planului  operațional a regiunii pentru a fi examinat la Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale, pentru a fi inclus ulterior în Documentul unic de program. Aceste proiecte pot  fi implementate anul viitor.

- Ar putea fi admise proiecte însoțite de cofinanțare prin contribuție locală?
Cofinanțarea nu este o condiție obligatorie la depunerea proiectelor de dezvoltare regională. Dar, în conformitate cu Instrucțiunea pentru utilizatori, aceasta constituie un avantaj.

- Ca să faci o apreciere a volumului proiectului este un lucru extrem de dificil. La ce nivel trebuie să fie gata propunerea de proiect ca ea să fie acceptată?
În cadrul acestui apel de propuneri de proiecte vor fi colectate proiecte care urmează a fi implementate  în anii 2010, 2011 și 2012. Pentru 2010 vor fi eligibile acele proiecte care deja au pregătită documentația tehnică și tot ce ține de argumentarea ecologică. Pentru proiectele care urmează a fi implementate pe parcursul  anilor  următori, nu se cere să fie elaborată documentația tehnică. Totodată, existența documentației tehnice va constitui un avantaj.

- Dacă proiectul nu cere documentație tehnică, este destul doar devizul de cheltuieli?
În cazul în care propunerea de proiect nu presupune necesitatea existenței documentației tehnice, aceasta nu se anexează.

- Cine ar putea să fie în calitate de partener?
Parteneri pot fi instituțiile eligibile, adică APL-urile de nivelele I și II, asociații, însă, ar putea să fie ONG-urile și întreprinderile private. Respectiv, este încurajată asocierea APL-urilor cu ONG-urile, care ar putea să contribuie la elaborarea propunerilor de proiect.

- Este posibil de a institui o pauză tehnică pe timp de iarnă?
În contractul de achiziții publice poate fi anexat și planul executării lucrărilor și luînd în considerație că acestea vor fi încheiate aproximativ în luna octombrie, în plan se vor stipula și condițiile ce țin de sezon.

- Ar putea mai multe localități din diferite raioane cu proiectele deja elaborate pentru apeduct să înainteze proiecte?
Sigur că da, mai ales, luând în considerație disponibilitatea Biroului de cooperare tehnică al Germaniei de a aloca mijloace financiare în acest scop. Cu cît mai multe proiecte vor fi înaintate, cu atît mai eficient se va  desfășura negocierea cu potențialii finanțatori.

- Proiecte de gazificare a localităților sunt eligibile?
Proiecte de gazificare a localităților nu sunt eligibile deoarece gazificarea localităților reprezintă o responsabilitate a distribuitorului de gaze naturale și a Ministerului Economiei.

- La finisarea unui proiect cui îi va aparține obiectul?
Pe perioada implementării proiectului, toată valoarea bilanțului se concentrează la ADR până la darea în exploatare a obiectului. Odată ce acesta se dă în exploatare, se efectuează transferul obiectului cu titlu gratuit la balanța gestionarului.

- Cum să implementăm un proiect de dezvoltare a infrastructurii deșeurilor, dacă nu avem un mecanism de gestionare a acestuia?
Sigur că în acest caz este nevoie să fondați o întreprindere municipală, la solicitarea Dvs, Agenția ar putea să vă pună la dispoziție experți din domeniu, care va acorda asistență consultativă în acest scop.

- Lucrul ce ține de supravegherea tehnică a implementării unui proiect va ține de managerul de proiect. Nu considerați că această persoană trebuie să fie din teritoriu și nu de la centru?
Managerul de proiect va fi angajat de către ADR, fie selectat de către beneficiar, fie de către aplicant. Acesta va activa nemijlocit la locul efectuării lucrărilor, însă dacă e vorba de un supraveghetor tehnic, acesta trebuie să fie persoana desemnată de către beneficiar. În cazul în care va fi nevoie de servicii de consultanță suplimentară pentru implementarea unui proiect, acestea le includeți la compartimentul servicii și veți beneficia de un expert pentru o anumită perioadă în domeniul care vă interesează.

- Cum procedăm dacă avem inițiat un proiect, există un concept al acestuia, însă nu este dus până la capăt?
Acest lucru este prevăzut, însă proiectul trebuie să conțină un argument ferm că implementarea sa pe etape va avea rezultate vădite, adică nu poate trece un proiect de ameliorare a infrastructurii de apă și canalizare, fără a avea sursă de apă. Este important ca de acest proiect să beneficieze nu doar populația, ci și agenții economici, în final să ducă la creșterea economică a localităților, formarea locurilor de muncă, etc.

- Să admitem faptul că o primărie și alta au proiecte identice, unul poate aplica contribuție, altul nu?
Sigur că șanse mai mari de cîștig o are autoritatea publică locală, care va veni cu contribuție.

- La moment nu am mijloace financiare pentru achitarea unui proiect tehnic pentru un drum. Aș putea să includ această sumă în proiectul care l-aș înainta?
Nu se va accepta astfel de proiect deoarece se încalcă vădit prevederile Legii privind achizițiile publice.

- Se propune modificarea statelor de personal în cadrul primăriilor, având în vedere că nu avem specialist în construcții, precum și un specialist de implementare a proiectelor. Dacă e nevoie perfectăm un demers comun în adresa Guvernului să ne permită cel puțin să angajăm de sine stătător astfel de specialiști.
Acum activează o comisie specială pe lângă Cancelaria de Stat, care examinează astfel de intenții, însă acest lucru nu se face rapid și necesită timp. Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale încurajează astfel de propuneri, la sigur.

- Este necesar studiul de pre-fezabilitate dacă proiectul costă 9 mln, dar din FNDR se vor solicita 4 mln.
Conform legislației, la orice proiect investițional care implică cheltuieli mai mari de 5 mil.lei, urmează a fi elaborat studiul de pre-fezabilitate, inclusiv și  pentru proiectele de dezvoltare regională.

- De ce ONGurile nu pot fi în calitate de aplicanți?
În R Moldova nu există un mecanism de finanțare din banii publici a ONG-urilor, de aceea în anul curent  acestea nu au posibilitatea de a înainta de sine stătător propuneri de proiecte. Totodată, organizațiile nonguvernamentale pot participa în calitate de asociați. La moment de către minister a fost inițiată procedura de modificare a legislației actuale,  astfel încît, în anii imediat următori, ONG-urile să poată  înainta propuneri de proiecte.

- Întreprinderea municipală Apă-Canal poate fi în calitate de aplicant la concursul de proiecte de dezvoltare regională? 
Întreprinderea municipală poate aplica doar în calitate  de asociat al autorității publice locale, deoarece doar autoritățile administrației publice locale sunt eligibile pentru depunerea proiectului.

- Vor fi finanțate proiecte ce țin de instalații de tratare a apelor?
Dacă acest proiect va avea impact regional și este în corespundere cu măsurile stabilite în Strategia de dezvoltare regională, atunci este un proiect eligibil.

- Vor fi finanțate proiecte ce țin de rezolvarea problemei cu  înhumarea cadavrelor animalelor?
În cazul în care acțiunile incluse în propunerea de proiect corespunde cu măsurile încadrate în prioritatea 3 (îmbunătățirea factorilor de mediu), aceasta va fi înaintată spre aprobarea finanțării.

- O instituție publică înregistrată juridic care este constituită din 8 primării poate fi în calitate de aplicant la acest concurs? Solicitarea acestei instituții este de a repara un drum care trece prin aceste 8 localități și duce spre punctul de trecere a frontierei.
Asocierea într-o instituție intercomunitară este o idee foarte bună, dar este important ca proiectul să fie înaintat din partea APL, care va coordona procesul de implementare fiind asociat cu această instituție publică. Ar fi bine ca ideea proiectului să fie completată  cu niște acțiuni de amenajare a zonelor adiacente punctelor de trecere a frontierei, dacă există așa o necesitate, fiindcă aceasta este stipulat în măsurile de dezvoltare regională.

- Ce se subînțelege prin sintagma "proiect cu impact regional"?

   Proiectele implementate pot fi de ordin local sau regional (implementat în mai multe localități), obligatoriu este ca impactul (efectele pozitive) să fie de nivel regional. Beneficiarii proiectelor implementate trebuie să fie persoane care locuiesc în mai multe localități (raioane), deasemenea important este și faptul ca numărul acestora să fie cît mai impunător.

Care va fi procedura de evaluare a proiectelor recepționate din regiuni în vederea evitării conflictelor de interes precum și unele informații suplimentare privind descrierea activităților și capitolul metodologii ?
Procedura de evaluare a propunerilor de proiecte este descrisă în Instrucțiunea pentru Utilizatori privind înaintarea propunerilor de proiecte pentru finanțare din Fondul național pentru dezvoltare regională.  Instrucțiunea poate fi descărcată de pe paginile web ale Agențiilor de dezvoltare regională www.adrnord.md, www.ardcentru.md, www.adrsud.md, precum și a Ministerului Construcțiilor și Dezvoltării Regionale (www.mcdr.gov.md). 

- Care va fi procentul TVA în cadrul achizițiilor publice , în cazul că ele vor fi?
Taxa pentru Valoarea Adăugată va fi aplicată în conformitate cu prevederile legislației naționale în vigoare.

 - Cum se va desfășura concursul de proiecte și dacă termenul de 10 iunie este valabil și pentru proiectele din 2011 sau va mai fi un apel pentru propuneri de proiecte?
Selectarea propunerilor de proiecte se va efectua în conformitate cu Instrucțiunea pentru utilizatori, aprobată recent de către Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale. Pînă la data de 10 iunie vor fi colectate proiecte care urmează a fi implementate nu numai în 2010 dar și  în 2011 și 2012. Pentru 2010 vor fi eligibile acele proiecte care deja au pregătită documentația tehnică și tot ce ține de argumentarea ecologică, etc.

- Care este contribuția personală și semnificația priorității 2(susținerea dezvoltării sectorului privat) ?
Prioritatea respectivă prevede susținerea structurilor care vor contribui la dezvoltarea sectorului privat și nicidecum nu prevede proiecte investiționale concrete în sectorul privat. Astfel, va fi selectată întreprinderea sau un ONG care va presta servicii de consultanță. În apelul dat nu se prevede transferul de bani publici în sectorul privat deoarece nu este elaborat mecanismul de granturi pentru sectorul privat. Cofinanțarea nu este o condiție obligatorie la depunerea proiectelor de dezvoltare regională. Dar, în conformitate cu Instrucțiunea pentru utilizatori, aceasta constituie un avantaj.

- E posibil de încadrat în proiect și drumurile interne din localitățile care sunt aferente drumului național?   
În cazul în care reparația drumului respectiv va avea un impact regional și acest fapt va fi reflectat în argumentare, atunci acest proiect ar putea fi considerat ca eligibil.

- Termenul de implementare a proiectului este de pînă la 24 de luni, dar de cînd începe implementarea acestuia și cînd se termină?
Potrivit Instrucțiunii pentru utilizatori, durata implementării unui proiect nu poate depăși 24 de  luni. Implementarea nemijlocită a proiectului va demara odată cu încheierea contractelor de achiziții publice.

Poate fi negociată data limită? Cu cine putem negocia pentru a prelungi termenul limită de depunere a proiectelor?
Data limită nu poate fi negociată pentru că, în primul rînd, vor fi create condiții inechitabile de depunere a propunerilor de proiect și, în al doilea rînd, reieșind din data limită, au fost deja stabilite acțiunile imediat următoare în acest scop.

- Depunătorul de proiect ar putea să fie o persoană fizică?
Pentru aplicarea propunerilor de proiecte sunt eligibile doar APL-urile de ambele nivele și ADR-ul. Potrivit legislației actuale, alocarea mijloacelor financiare din contul Fondului  sectorului privat sau persoanelor fizice nu este posibilă.

- Examinând acest formular preluat din alte surse observ că multe lucruri se repetă în el. Aceeași informație se solicită a fi expusă la general, apoi mai detaliat, sunt un șir de anexe, care nu sunt consecutive. Lucrurile sunt complicate, termen minim, și, la prima etapă, considerăm oportun  să ne fiți niște consultanți direcți, nefinanțați din bugetele noastre austere.
În perioada 14-21 mai curent se desfășoară seminare de instruire pentru potențialii aplicanți în vederea familiarizării cu procedura la completare a cererii de finanțare și depunerea acestora pentru finanțare. Suplimentar, comunicăm că colaboratorii agențiilor de dezvoltare regională sunt dispuși să va ofere consultațiile necesare în acest scop.

- Care este diferența dintre un studiu de fezabilitate și prefezabilitate?
Un studiu de prefezabilitate este mult mai simplu decît unul de fezabilitate. Cel de fezabilitate include și un deviz de cheltuieli a lucrărilor care trebuie întreprinse, însă cel de prefezabilitate doar justifică soluția cea mai bună într-un anumit caz.

- Care este mărimea caracterelor pentru scrierea propunerii de proiect?
Mărimea caracterelor pentru scrierea propunerii de proiect urmează a fi TimesNewRoman 14pt.

-Proiectul tehnic  și devizul general al apeductului trebuie anexat la formularul complet?
Dacă solicitantul dispune de documentație tehnică trebuie să menționeze la punctul  «V» LISTA DE VERIFICARE faptul că ea există , fără a o anexa la cererea de finanțare. De veridicitatea informației prezentate este responsabil solicitantul.

- În calitate de parteneri  pot fi atrase APL din alte regiuni ?
Da. Astfel de parteneriate sunt binevenite.

- Costul proiectului tehnic deja executat poate fi inclus ca cofinanțare?
Nu. În devizul de cheltuieli se indică doar cheltuielile care vor fi efectuate în cadrul temporal al proiectului, inclusiv și din sursele solicitantului (aici putem vorbi de cofinanțare). Toate cheltuielile care sunt efectuate de către solicitant pînă la semnarea contractului de finanțare a proiectului și după aceasta nu se includ la cofinanțare.

-  Avem o idee de proiect pentru câteva sate. Dar nu dispunem de proiect tehnic și studiu de fezabilitate. În acest caz putem aplica la Apelul propunerilor de proiecte?
Este obligatoriu să aveți studiul de pre-fezabilitate pentru proiectele cu un deviz de cheltuieli mai mare de 5 mln lei. Elaborarea celorlalte documente tehnice poate fi inclusă în devizul de cheltuieli.

-  Obiectivele trebuie să corespundă criteriilor S.M.A.R.T. ?
Da. Obiectivele specifice trebuie să corespundă criteriilor SMART, adică să fie în măsura posibilității specifice, măsurabile, abordabile, realiste și încadrate în timp.

-  Am un proiect în derulare ce ține de renovarea gimnaziului din localitate. Cum pot aplica la Apelul propunerilor de proiecte?
Este posibilă finanțarea proiectului realizat la nivel local doar în cazul, cînd veți demonstra impactul regional al acestuia.

-  Avem un concept de proiect care include 11 localități. În astfel de situație este nevoie de studiu de fezabilitate pentru fiecare localitate sau în alt mod?
Se efectuează doar un singur studiu de fezabilitate pentru  proiect. În cazul cînd există planuri urbanistice generale (PUG) ale acestor localități atunci acestea pot fi utilizate ca argument suplimentar al proiectului.

- Dispunem de o casă de cultură enormă și dorim să creăm un centru cultural în baza acesteia. Ce recomandări  pot fi aici?
Dacă un asemenea local va fi utilizat doar unilateral în domeniul culturii si doar pentru locuitorii acestei localități, atunci impactul regional este sub semnul întrebării. Ideea proiectului trebuie să se încadreze în prioritățile de finanțare și să reflecte impactul regionale.

- Care sunt metodele aplicabile pentru implementarea proiectelor?
Metodologia descrisă în proiect trebuie în detalii să explice realizarea integrală a activităților proiectului.

- Vor accepta rețelele electrice de distribuție să cumpere energia eoliană?
RED-urile sunt obligate să cumpere energia produsă din surse alternative.

- Proiectul tehnic conține 14 volume. Oare fiecare document trebuie pus într-o folie, ștampilat și sigilat ?
În formularul complet la capitolul V lista de verificare, partea a doua, documentul respectiv trebuie menționat, dar nu este obligatoriu să fie anexat.  În caz că proiectul tehnic va fi solicitat, î-l veți prezenta ulterior.

- Cât de necesar și benefic este de face o campanie de publicitate și sensibilizare a opiniei publice?
Orice campanie de informare, sensibilizare sau promovare trebuie să fie justificată și să ducă la atingerea obiectivelor proiectului.

- Promovarea obiceiurilor este în beneficiul comunităților. Planificăm să procurăm echipament pentru activități culturale. Cum pot fi reflectate toate acestea în cererea de finanțare ?
Orice procurare trebuie să a fie necesară pentru realizarea activităților, iar acestea trebuie să ducă la atingerea obiectivul general al proiectului, care se încadrează în prioritățile de finanțate.

- Dacă se demonstrează impactul regional al unui proiect de 500.000 lei, atunci acesta va fi eligibil?
Limitele de finanțare sunt obligatorii pentru toate proiectele. Pentru prioritatea I și III suma minimă solicitată este de peste 1.000.000 MDL, iar pentru prioritatea II - peste 250.000 MDL.

- La proiect vor participa 15 parteneri. Aceștia vor aloca 37,5 ha terenuri aflate în gestiune pentru efectuarea lucrărilor de construcție din cadrul proiectului. Către cine?
Întreprinderea selectată în urma licitației publice va gestiona pentru perioada construcției aceste terenuri.

- Cine sînt beneficiari finali al unui proiect de construcție a apeductului?
Consumatorii.

- Cine va examina pachetul de documente prezentate de solicitant?

Comisia de verificare administrativă. În componența comisiei sunt incluși specialiștii ADR, specialiștii MCDR și reprezentanții CRD.

- Care e diferența dintre grupul-țintă (target group) și beneficiari ?

Grupul-țintă este factorul uman. Dacă este vorba de un proiect pentru tineret, atunci acesta și este grupul-țintă. Beneficiarii în acest caz vor fi persoanele implicate direct în proiect.

- Care e produsul și rezultatul unui proiect de infrastructură în ce privește reparația unui drum ?

Produsul  unui proiect de infrastructură va fi: numărul de kilometri de drum reparat, lungimea trotuarelor, etc., exprimat în termeni cantitativi. Rezultatele se referă la efectul îmbunătățirii drumului asupra transporturilor de pasageri, mărfuri, va fi exprimat în termeni cantitativi (ex. Sporirea cu 20% a traficului transportului de mărfuri) și calitativi (sporirea condițiilor de deplasare pentru cetățeni) .

- Noi nu avem parteneri. Este aceasta o problemă ?

Propunerea de proiect poate fi depusă de solicitant solitar. Existența partenerilor va fi un avantaj în procesul de selectare a proiectelor.

- Trebuie de indicat undeva numărul proiectului de executare (proiect tehnic) ?

Se menționează în capitolul V al Formularului cererii de finanțare.

- Dacă toate actele vor fi completate corect și deplin, atunci care sunt șansele de a obține finanțarea ?

Apelul de Propuneri de Proiecte se desfășoară în condiții de competiție deschisă.  Decizia finală despre finanțarea proiectului va fi adoptată de către CNDR.

- Cum se poate de calculat durata proiectului ?

Durata maximă este de 2 ani, cea minimă de 6 luni. Planificați toate activitățile și încadrați-le într-un grafic Gantt, vedeți p. 3.6 din Formularul Cererii de finanțare „Durata și planul de acțiuni".

- La apeduct avem proiect tehnic, dar la canalizare-nu. Este necesar pentru un proiect complex de apeduct și canalizare un studiu de prefezabilitate pentru cea din urmă ?

Pentru un buget ce depășește 5 milioane MDL- Da.

- Trebuie de anexat C.V.-uri ?

Nu.

- Inspectoratul ecologic completează ANEXA D.  FIȘÄ‚ DE EVALUARE A IMPACTULUI PROIECTULUI ASUPRA MEDIULUI ?

Anexa D este completată de către solicitant. Inspectorul de mediu semnează acest document.

- Este suficient ca justificare argumentul „așezare geografică favorabilă" ?

Nu. Trebuie să explicați ce aveți dumneavoastră în vedere prin aceasta.

- Ce recomandă agenția privind un proiect ce privește ecoproduse agrare ?

APL ar putea iniția un proiect prin care se creează condiții de facilitare a afacerilor în acest domeniu.

- Cum să descriem activitățile ?

Descrierea unei activități trebuie să răspundă la următoarele întrebări:

De ce se  realizați această activitate?

Cum? Unde? Descrieți activitatea detaliat, începînd cu selectarea beneficiarilor, procesul de organizare a activității, indicați numărul concret de beneficiari, etc.

Cine va fi responsabil?

Cînd? Cît va dura?

Ce mijloacele sunt necesare?

Ce rezultate veți căpăta?

- La metodologie trebuie de indicat  metodele științifice ?

Indicați concret metodele și instrumentele de lucru pentru fiecare activitate în parte, fără a intra în teorii științifice.

 


»»  Cum procedăm dacă avem inițiat un proiect, există un concept al acestuia, însă nu este dus pînă la capăt?

Răspuns: Acest lucru este prevăzut, însă proiectul trebuie să conțină un argument ferm că implementarea sa pe etape va avea rezultate vădite, adică nu poate trece un proiect de ameliorare a infrastructurii de apă și canalizare, fără a avea sursă de apă. Este important ca de acest proiect să beneficieze nu doar populația, ci și agenții economici, în final să ducă la creșterea economică a localităților, formarea locurilor de muncă, etc.


»»  Ce se subînțelege prin sintagma „proiect cu impact regional„?

Răspuns: Proiectele implementate pot fi de ordin local sau regional (implementat în mai multe localități), obligatoriu este ca impactul (efectele pozitive) să fie de nivel regional. Beneficiarii proiectelor implementate trebuie să fie persoane care locuiesc în mai multe localități (raioane), deasemenea important este și faptul ca numărul acestora să fie cît mai impunător.


»»  Termenul de implementare a proiectului este de pînă la 24 de luni, dar de cînd începe implementarea acestuia și cînd se termină?

Răspuns: Potrivit Instrucțiunii pentru utilizatori, durata implementării unui proiect nu poate depăși 24 de  luni. Implementarea nemijlocită a proiectului va demara odată cu încheierea contractelor de achiziții publice.


»»  Poate fi negociată data limită? Cu cine putem negocia pentru a prelungi termenul limită de depunere a proiectelor?

Răspuns: Data limită nu poate fi negociată pentru că, în primul rînd, vor fi create condiții inechitabile de depunere a propunerilor de proiect și, în al doilea rînd, reieșind din data limită, au fost deja stabilite acțiunile imediat următoare în acest scop.


»»  Depunătorul de proiect ar putea să fie o persoană fizică?

Răspuns: Pentru aplicarea propunerilor de proiecte sunt eligibile doar APL-urile de ambele nivele și ADR-ul. Potrivit legislației actuale, alocarea mijloacelor financiare din contul Fondului  sectorului privat sau persoanelor fizice nu este posibilă.