print
Regulamentul Agenției de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia
16.01.2017
253 Accesări

I. DISPOZIȚII GENERALE

1. Prezentul Regulament stabilește statutul juridic al Agenției de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia (în continuare - Agenția), obiectivele și modul de funcționare a acesteia.  

2. Agenția este instituție publică necomercială cu autonomie financiară subordonată Ministerului Construcțiilor și Dezvoltării Regionale și se constituie pentru asigurarea operaționalității procesului de implementare și realizare a Strategiei de dezvoltare regională.  

3. Agenția este persoană juridică, dispune de bilanț autonom, conturi bancare și trezoreriale, ștampilă cu Stema de Stat, abreviere  ,,A.D.R.” și cu denumirea sa în limba de stat.  

4. Agenția își desfășoară activitatea în baza mijloacelor Fondului Național pentru Dezvoltare Regională, donații și granturi (din partea organizațiilor donatoare internaționale sau altor entități private și publice) și a altor surse ce nu contravin legislației.

5. Agenția își desfășoară activitatea în colaborare cu ministerele, alte autorități administrative centrale și autoritățile administrației publice locale, parteneri de dezvoltare, societatea civilă, agenți economici, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare, din Republica Moldova și din străinătate.

6. Agenția dispune de conturi trezoreriale deschise în subdiviziuni teritoriale ale Trezoreriei de Stat.

7. În activitatea sa Agenția se călăuzește de Constituția și legile Republicii Moldova, decretele Președintelui Republicii Moldova, ordonanțele, hotărîrile și dispozițiile Guvernului, precum și de prezentul Regulament.

8. Autoritățile administrației publice locale din orașul - centru regional asigură Agenția cu sediu adecvat în conformitate cu prevederile legislației.
9. Sediul Agenției se află în or.Comrat, Republica Moldova.

II. ATRIBUȚIILE AGENȚIEI

10. Agenția exercită următoarele atribuții:

1) în domeniul elaborării și implementării Strategiei naționale de dezvoltare regională, planului operațional și a planului anual de implementare:

a) analizează situația social-economică și problemele din regiunea de dezvoltare respectivă;
b) formează parteneriat public-privat și scheme participative ale grupurilor regionale pentru planificarea strategică din cadrul procesului de formare a strategiei regionale;
c) contribuie la consolidarea capacităților grupurilor regionale pentru planificarea și luarea deciziilor strategice;
d) elaborează strategii de dezvoltare regională și planuri operaționale;
e) coordonează procesul de ajustare a Strategiei de dezvoltare regională, a planului operațional cu Strategia Națională de Dezvoltare, cu planurile sectoriale ce țin de regiunea de dezvoltare respectivă;
f) monitorizează și evaluează implementarea Strategiei de dezvoltare regională și a planului operațional;
g) prezintă Consiliului Regional pentru Dezvoltare UTA Găgăuzia, rapoarte anuale privind implementarea Strategiei de dezvoltare regională și a planului operațional;
h) organizează implementarea Strategiei de dezvoltare regională, a planului operațional și alocarea în acest scop a mijloacelor financiare din Fondul național pentru dezvoltarea regională.

2) în domeniul programelor și proiectelor regionale:

a) consolidează și mobilizează ideile de proiecte regionale;
b) elaborează conceptele de proiect și proiectele;
c) elaborează programe regionale;
d) contribuie la consolidarea capacităților autorităților și organizațiilor implicate în dezvoltarea regională privind identificarea, efectuarea studiului de fezabilitate și a designului proiectelor.

3) în domeniul finanțelor și finanțării:

a) coordonează planul operațional cu mijloacele financiare naționale, internaționale și locale;
b) asigură implementarea și finanțarea programelor și proiectelor de dezvoltare regională aprobate de Consiliul Regional;
c) contribuie la alocarea fondurilor conform schemelor de granturi destinate sectorului privat;
d) atrage mijloace nebugetare pentru implementarea Strategiei de dezvoltare regională, a programelor și a proiectelor conexe;
e) cooperează cu comunitatea donatorilor activi în regiunea de dezvoltare respectivă;
f) atrage investitori locali și străini;
g) promovează investițiile remitenților în sectorul real;
h) consolidează capacitățile actorilor dezvoltării regionale în domeniul colectării de fonduri.

4) în domeniul organizării și desfășurării licitațiilor și/sau concursurilor investiționale, reglementate de legislația privind achizițiile publice, conform procedurilor prevăzute în Regulamentul de formare și utilizare a mijloacelor Fondului național pentru dezvoltarea regională, Manualul operațional al Fondului național pentru dezvoltarea regională:

a) elaborează comunicatul informativ sau alt document cu privire la licitația anunțată (concursul) și efectuează măsurile ce țin de achiziția publică respectivă;
b) publică conceptele de proiect în baza planului operațional și în corespundere cu măsurile aplicate;
c) publică comunicatul informativ, invitația de participare sau alt document cu privire la licitația anunțată (concursul) și informația despre documentele de licitație (concurs);
d) organizează seminare privind condițiile de participare la licitație (concurs);
e) consolidează capacitățile în domeniul pregătirii aplicațiilor de proiect pentru instituțiile și organizațiile eligibile;
f) exercită alte activități stabilite de legislația privind achizițiile publice, conform procedurilor prevăzute în Regulamentul Fondului național pentru dezvoltarea regională și Manualul operațional al Fondului național pentru dezvoltarea regională.

5) în domeniul organizațional:

a) asigură lucrările de secretariat ale Consiliului Regional;
b) elaborează documentele ce urmează a fi discutate, avizate și/sau aprobate de Consiliul Regional;
c) acordă suport informațional, metodologic și consultativ Consiliului Regional, precum și autorităților administrației publice locale în chestiuni privind dezvoltarea echilibrată și durabilă a regiunii de dezvoltare;
d) consolidează numele de marcă al regiunii de dezvoltare;
e) creează și actualizează baza de date statistice din regiune;
f) asigură monitorizarea indicatorilor;
g) creează biblioteci și fișiere de publicații privind dezvoltarea regională;
h) creează, perfecționează și menține pagina web a regiunii respective de dezvoltare.

6) în domeniul cooperării intraregionale și interregionale, precum și internaționale:

a) coordonează activitățile ce țin de dezvoltarea regională cu autoritățile publice centrale și locale, asociațiile obștești, alte instituții și organizații din cadrul societății civile și sectorului privat;
b) susține inițiativele transregionale și transfrontaliere;
c) promovează regiunea de dezvoltare în țară și peste hotarele ei;
d) sprijină inițiativele ce țin de euroregiuni și stimulează formarea unor rețele similare de dezvoltare;
e) consolidează capacitățile instituționale și promovează includerea Agenției în schema centrelor din cadrul Rețelei de Centre EuroInfo;
f) exercită funcțiile și sarcinile atribuite de Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și/sau de Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale, în cazul alocării de către acestea a resurselor financiare necesare;
g) exercită și alte împuterniciri prevăzute de legislație.

11. Agenția își realizează activitatea în colaborare cu ministerele de ramură, alte autorități administrative centrale și/sau desconcentrate în teritoriu, cu autoritățile administrației publice locale, cu asociațiile obștești, organizațiile sectorului privat și cu alte persoane juridice și fizice.

12. Agenția are obligația de a mobiliza instituțiile și organizațiile competente din regiune în scopul constituirii, menținerii și consolidării rețelei regionale de implementare a Strategiei de dezvoltare regională, prin semnarea unui memorandum de înțelegere.

13. Agenția va forma un grup extins de experți și specialiști pentru executarea sarcinilor ce depășesc capacitățile sale.

III. DREPTURILE AGENȚIEI

14. În realizarea sarcinilor și funcțiilor sale, Agenția dispune de următoarele drepturi:

a) să gestioneze bunurile transmise Agenției, precum și bunurile obținute în cadrul activităților derulate conform atribuțiilor sale;
b) să fie membru și să participe în calitate de membru la activitățile asociațiilor, uniunilor regionale și internaționale specializate în domeniul dezvoltării regionale;
c) să obțină asistență tehnică și financiară din partea donatorilor sau din contul altor măsuri de susținere, pentru executarea funcțiilor și sarcinilor care îi revin conform legislației;
d) să înființeze birouri reprezentative pe teritoriul regiunii de dezvoltare;
e) să solicite și să obțină de la autorități, instituții și organizații publice documente și informații de interes public necesare realizării atribuțiilor sale;
f) să stabilească în limitele bugetului anual aprobat de către Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale, salariile pentru personalul Agenției;
g) să participe în calitate de membru cu drepturi depline, în activitatea asociațiilor și regiunilor naționale și internaționale specializate în domeniu;
h) să încheie acorduri de colaborare cu organizații similar din alte state.

IV. STRUCTURA ORGANIZAȚIONALÄ‚ A AGENȚIEI

15. Structura, statele de personal și bugetul Agenției, se aprobă anual de către Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale.

16. În funcție de evoluția dezvoltării regionale și extinderea rolului și atribuțiilor Agenției, aceasta poate înainta propuneri de creare a subdiviziunilor organizatorice. Modificarea structurii și a statelor de personal ale Agenției se aprobă de către Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale și Ministerul Finanțelor.

17. Finanțarea sarcinilor suplimentare ale Agenției se va efectua la decizia Consiliului Național, în baza propunerii Consiliului Regional și/sau a Ministerului Construcțiilor și Dezvoltării Regionale.

18. Agenția va elabora și va aproba la Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale propriul manual operațional, în calitate de document principal cu privire la organizarea, funcțiile și obligațiile de serviciu, gestionarea, administrarea și procedurile relevante.

19. Manualul operațional al Agenției va cuprinde cel puțin următoarele compartimente:

a) proceduri de administrare;
b) atribuții, drepturi și responsabilități ale angajaților;
c) proceduri de încadrare în cîmpul muncii;
d) proceduri de lucru și de executare a sarcinilor;
e) proceduri de prezentare a rapoartelor și de comunicări interne;
f) reglementări și documente privind cheltuielile (călătoriile, diurnele etc.);
g) reguli, operațiuni și proceduri financiare și contabile;
h) reguli privind bugetul Agenției, formarea și valorificarea acestuia;
i) reglementări privind publicitatea și transparența în activitatea Agenției;
j) reglementări privind confidențialitatea și conflictul de interese;
k) reglementări privind documentația și arhiva Agenției.

20. Angajații Agenției nu au statut de funcționar public.

21. Directorul Agenției este cetățean al Republicii Moldova, cu studii și abilități adecvate în domeniu, conform exigențelor stabilite în manualul operațional al Agenției.

22. Directorul Agenției este selectat pe bază de concurs de către o comisie desemnată prin ordinul ministrului construcțiilor și dezvoltării regionale. În comisia de concurs va fi inclus obligatoriu un reprezentant al Consiliului Regional respectiv.

23. Persoana selectată pentru postul de director al Agenției se numește și se retrage în funcție prin ordinul ministrului construcțiilor și dezvoltării regionale.

24. Directorul Agenției organizează activitatea Agenției și gestionează patrimoniul acesteia.

25. Directorul Agenției:

a) asigură colaborarea Agenției cu Consiliul Regional și prezintă acestuia rapoartele necesare;
b) asigură executarea deciziilor Consiliului Regional;
c) consolidează capacitățile funcționale ale Agenției, ale partenerilor și ale altor agenți economici din regiune;
d) reprezintă Agenția în relațiile cu autoritățile publice, asociațiile obștești, organizațiile sectorului privat, cu alte terțe persoane fizice sau juridice;
e) încheie contracte, acorduri, eliberează procuri și/sau mandate de reprezentare a Agenției;
f) cu acordul ministerului construcțiilor și dezvoltării regionale, numește în funcție, pe bază de concurs, și eliberează din funcție personalul Agenției;
g) asigură respectarea legii și ordinii de drept în activitatea Agenției;
h) exercită alte atribuții în conformitate cu legislația.

26. În absența directorului Agenției, atribuțiile acestuia sînt exercitate de persoana desemnată prin ordin.

V. FINANȚAREA AGENȚIEI

27. Agenția se finanțează din:

a) mijloacele Fondului Național pentru dezvoltare Regională;
b) donații și granturi pentru costuri operaționale;
c) plăți pentru implementarea programelor și proiectelor de dezvoltare regională;
d) mijloace provenite din prestarea serviciilor conform legislației;
e) alte surse ce nu contravin legislației Republicii Moldova.

28. În cazul în care Agenția va genera venituri în anul financiar, acestea vor fi utilizate, conform devizelor aprobate de Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale, pentru consolidarea capacităților funcționale ale Agenției și/sau pentru implementarea Strategiei de dezvoltare regională, a programelor și a proiectelor de dezvoltare regională.

VI. CONTABILITATE, AUDIT ȘI PREZENTAREA RAPOARTELOR

29. Agenția ține evidența contabilă conform standardelor naționale de evidență contabilă și prezintă rapoarte statistice în conformitate cu legislația în vigoare.

30. Agenția prezintă rapoarte trimestriale și anuale Ministerului Construcțiilor și Dezvoltării Regionale precum și alte informații solicitate în scopul monitorizării activității acesteia.

31. La insistența organelor ierarhic superioare sau a donatorilor, activitatea economico-financiară a Agenției poate fi evaluată de către auditori independenți autorizați sau de către secția audit intern a Ministerului Construcțiilor și Dezvoltării Regionale.

VII. CONFIDENȚIALITATE ȘI CONFLICT DE INTERESE

32. Angajații Agenției sînt obligați să respecte confidențialitatea oricăror date și informații de serviciu, care, în conformitate cu legislația și manualul operațional al Agenției, sînt declarate confidențiale.

33. Clauza de confidențialitate va fi inclusă în contractul de muncă încheiat cu angajatul Agenției în condițiile Codului muncii.

34. Implicarea personală și/sau financiară a colaboratorilor Agenției și/sau a partenerilor Agenției, a altor organizații eligibile pentru implementarea proiectelor regionale în orice alte afaceri ce țin de dezvoltarea regională se va trata drept conflict de interese.

35. Situația conflictului de interese se soluționează conform prevederilor art.190 și 191 din Codul civil.

36. Dizolvarea, reorganizarea și transformarea Agenției se realizează în modul stabilit de legislație.

Copyright © 2024 Agenția de Dezvoltare Regională Găgăuzia