Главная   -  Полезная информация   -  Возможности финансирования - ОБЪЯВЛЕНИЕ по организации Конкурса для выявления, оценки и утверждения проектов местного развития для финансирования из Национального фонда регионального и местного развития

ОБЪЯВЛЕНИЕ по организации Конкурса для выявления, оценки и утверждения проектов местного развития для финансирования из Национального фонда регионального и местного развития

   
20.12.2023   357 Просмотры  

Министерство инфраструктуры и регионального развития сообщает, что в соответствии с положениями ст. 7 Закона № 27/2022 о Национальном фонде регионального и местного развития и в целях инициирования этапа планирования и программирования в сфере местного развития, начиная с 20 декабря 2023 года, дан стартконкурсдля выявления, оценки и утверждения проектов местного развитияв рамках конкурса по отбору проектов местного развитияпредлагается к финансированию из Национального фонда регионального и местного развития(ФНДРЛ).

Целью конкурса является отбор проектов в целях ускорения темпов оснащения административно-территориальных единиц базовой инженерно-строительной и социальной инфраструктурой, в целях улучшения условий жизни, повышения инвестиционной привлекательности и обеспечения устойчивого развития населенных пунктов республики. Молдовы. 

конкурспо выявлению, оценке и утверждению проектов местного развития будет организовано на основании Приложения № 3 Положенияоб управлении финансовыми средствами, выделенными в Национальном фонде регионального и местного развития, утвержденным Постановлением Правительства 152/2022 и "Путеводитель заявителя на Конкурс в рамках конкурса по отбору проектов местного развития», утвержденный Решением Национального координационного совета регионального и местного развития № 33/23 от 18 декабря 2023 года. 

Претендентами на участие в Конкурсе являются органы местного самоуправления I уровня. 

Файлы с Заявками на финансирование участия в Конкурсе будут поданы в течение 100 календарных дней со дня официального запуска Конкурса проектных предложений (срок подачи – 29 марта 2024 года, 17:00).

Файлы, представленные после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

С момента запуска Конкурса в составе Национального управления регионального и местного развития будут функционировать офис регистрации конкурсных проектов и горячая линия для консультирования потенциальных претендентов, тел: 022 279 122.

Полная информация о Конкурсе, а также о том, как подать заявку на финансирование, описана в «Путеводитель заявителя на Конкурс в рамках конкурса по отбору проектов местного развития»,доступ к которым можно получить на веб-страницах:www.midr.gov.md;www.ondrl.gov.md и www.adrnord.mdwww.adrcentru.mdwww.adrsud.mdwww.adrgagauzia.md,

Файлы с запросами на финансирование вместе с подтверждающими документами будут представлены лично заявителями в штаб-квартиру Национального офиса регионального и местного развития, расположенного по адресу: мун. Кишинэу, просп. Штефан чел Маре 124, 3 этаж

Для данного пилотного конкурса принимаются файлы в электронном формате, на адрес электронной почты, concurs2024@ondrl.gov.md который будет активен на протяжении всего периода, установленного для регистрации участников.

 

A N U N Ț privind organizarea Concursului pentru identificarea, evaluarea și aprobarea proiectelor de dezvoltare locală pentru finanțarea din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale informează că, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr.27/2022 privind Fondul național pentru dezvoltare regională și locală și în vederea inițierii etapei de planificare și programare în domeniul dezvoltării locale, începând cu data de 20 decembrie 2023, se dă startul Concursului pentru identificarea, evaluarea și aprobarea proiectelor de dezvoltare locală în cadrul apelului competitiv de selectare a proiectelor de dezvoltare locală propuse spre finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL).

Concursul are drept scop selectarea proiectelor în vederea accelerării ritmului de echipare a unităților administrativ-teritoriale cu dotările de bază de infrastructură tehnico-edilitară și socială, în vederea îmbunătățirii condițiilor de trai, creșterii atractivității investiționale și asigurării dezvoltării durabile a localităților din Republica Moldova.

Concursul pentru identificarea, evaluarea și aprobarea proiectelor pentru dezvoltarea locală va fi organizat în baza Anexei nr.3 a Regulamentului privind gestionarea mijloacelor financiare alocate în Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, aprobat prin Hotărârea Guvernului 152/2022 și „Ghidul aplicantului la Concurs în cadrul apelului competitiv de selectare a proiectelor de dezvoltare locală”, aprobat prin Decizia Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale nr.33/23 din 18 decembrie 2023.

Aplicanții eligibili pentru participare la Concurs, sunt autoritățile publice locale de nivelul I.

Dosarele cu Cererile de finanțare pentru participare la Concurs vor fi depuse în termen de 100 de zile calendaristice din data lansării oficiale a Concursului de propuneri de proiecte (termen limită: 29 martie 2024, ora 17.00).

Dosarele depuse după expirarea termenului stabilit nu vor fi acceptate  pentru evaluare.

Din momentul lansării Concursului, în cadrul Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală va constitui biroul de înregistrare a proiectelor la concurs și  linia fierbinte de apel pentru consultarea potențialilor aplicanți tel: 022 279 122.

Informația completă despre Concurs, precum și modul de aplicare pentru obținerea finanțării, sunt descrise în „Ghidul aplicantului la Concurs în cadrul apelului competitiv de selectare a proiectelor de dezvoltare locală”,  care poate fi accesat pe paginile web: www.midr.gov.mdwww.ondrl.gov.md și www.adrnord.mdwww.adrcentru.mdwww.adrsud.mdwww.adrgagauzia.md,   

Dosarele cu cererile de finanțare, împreună cu documentele-suport, vor fi prezentate personal de către aplicanți la sediul Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală, aflat pe adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, etaj 3

La prezentul concurs, cu titlu pilot, se admite depunerea dosarelor în format electronic, la adresă e-mail, concurs2024@ondrl.gov.md care va fi activă pe întreaga perioadă stabilită pentru înregistrarea participanților.