Главная   -  Совет регионального развития   -  Региональный совет по развитию АТО Гагаузия

Региональный совет по развитию АТО Гагаузия

»»  Регламент

Версия для ознакомления на русском языке 

I. DISPOZIȚII GENERALE

1.      În temeiul art. 7 alin. (5) din Legea nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova, Consiliul Regional pentru Dezvoltare UTA Găgăuzia, denumit în continuare Consiliul Regional, adoptă prezentul regulament.
2.      Consiliul Regional este structura regională deliberativă, fără personalitate juridică, constituită în vederea elaborării, coordonării și monitorizării politicii de dezvoltare regională la nivelul regiunii de dezvoltare UTA Găgăuzia (denumită în continuare regiunea).
3.      Consiliul Regional își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația în vigoare și alte reglementări și proceduri administrative interne.
4.      Consiliul Regional are 8 de membri, fiind alcătuit din președinții raioanelor componente și cîte un reprezentant al asociațiilor de primari, societății civile și sectorului privat din fiecare raion al regiunii. Lista cu componența nominală a Consiliului Regional este făcută publică de Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale, după încheierea procedurii de selectare a membrilor.
5.      Membrii Consiliului Regional își exercită atribuțiile cu titlu gratuit.
II. ATRIBUȚIILE CONSILIULUI REGIONAL
 
6.  Consiliul Regional are următoarele atribuții de bază:
a)      coordonează și monitorizează procesul de elaborare a Strategiei de dezvoltare regională și a Planului operațional;
b)      mobilizează resursele regionale în scopul dezvoltării stabile și durabile a localităților din regiune, avînd drept obiectiv îmbunătățirea maximă a condițiilor de trai pe întreg teritoriul regiunii de dezvoltare;
c)      definește scopurile și prioritățile în domeniul dezvoltării social-economice a regiunii respective de dezvoltare;
b)      coordonează planificarea și implementarea obiectivelor de dezvoltare regională din cadrul regiunii de dezvoltare.
7. Consiliul Regional are următoarele atribuții speciale:
1) în domeniul aprobării Strategiei de dezvoltare regională și a planului operațional, elaborat de Agenție:
a)      identifică (determină) și propune Agenției de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia(în continuare Agenția) direcțiile prioritare pentru Strategia de dezvoltare regională și programele de dezvoltare regională;
b)      evaluează consecvența și concordanța Strategiei Naționale de Dezvoltare,  Strategiei naționale de dezvoltare regională, strategiilor și programelor naționale sectoriale, precum și ale deciziilor politice naționale și locale în domeniul dezvoltării regionale;
c)      examinează și aprobă proiectele finale ale Strategiei de dezvoltare regională și planului operațional;
d)     prezintă Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale Strategia de dezvoltare regională și planul operațional aprobate;
2) în domeniul aprobării și promovării proiectelor de dezvoltare regională, propuse pentru a fi incluse în planurile operaționale regionale:
a)      examinează și aprobă criteriile de selectare și prioritățile pentru dezvoltarea regională, elaborate de Agenție;
b)      examinează portofoliul de proiecte regionale înaintate Agenției;
c)      evaluează consecvența și concordanța proiectelor și programelor regionale cu obiectivele strategice și cu acțiunile stipulate în Strategia de dezvoltare regională;
d)     aprobă proiectele regionale;
e)      promovează proiectele regionale în mediul potențialilor donatori și investitori;
3) în domeniul reprezentării regiunii de dezvoltare și a intereselor acesteia în cadrul Consiliului Național:
a)      examinează ordinea de zi și documentele pregătite pentru ședința Consiliului Național;
b)      aprobă propuneri care urmează să fie discutate și/sau decizii care urmează să fie aprobate de Consiliul Regional Național;
4) în domeniul identificării zonelor defavorizate din interiorul regiunii de dezvoltare:
a)      precizează, în baza hărții zonelor defavorizate și a criteriilor definite la nivel național, lista finală a zonelor defavorizate, prezentată de Agenție, în coordonare cu Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale;
b)      solicită de la Agenție prezentarea informațiilor suplimentare și a listei indicatorilor de stabilire a zonelor defavorizate;
5) în domeniul monitorizării modului de utilizare a mijloacelor financiare alocate regiunii de dezvoltare respective din Fondul național pentru dezvoltarea regională:
a)      monitorizează rezultatele implementării proiectelor regionale, în baza rapoartelor Agenției;
b)      intervine și solicită explicații în cazul în care descoperă discrepanțe în procesul de implementare a proiectelor regionale;
c)      expediază Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale raportul anual de monitorizare aprobat;
6) în domeniul evaluării impactului implementării proiectelor și programelor regionale și al realizării obiectivelor de dezvoltare regională:
a)      aprobă rapoartele anuale ex-post, pe termen mediu, precum și rapoartele privind încheierea implementării Strategiei și le prezintă Consiliului Național;
b)      examinează și aprobă raportul final de evaluare (după implementarea planului operațional pentru trei ani), elaborat de către Agenție;
c)      oferă comentarii și recomandări cu privire la raportul final de evaluare;
d)     expediază Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale raportul final de evaluare aprobat, cu comentarii și recomandări, după caz;
7) în domeniul promovării cooperării interregionale și intraregionale cu instituțiile publice și organizațiile private:
a)      sprijină eforturile instituțiilor publice și organizațiilor private în atingerea unui nivel înalt de dezvoltare locală;
b)      cooperează cu autoritățile administrației publice locale și reprezentanții societății civile, precum și cu comunitatea oamenilor de afaceri din regiune pentru identificarea zonelor defavorizate;
c)      colaborează cu instituțiile publice și agențiile specializate în scopul promovării și/sau implementării proiectelor regionale sau sectoriale;
d)     cooperează cu alte consilii regionale în chestiuni de interes comun;
e)      colaborează cu organizațiile regionale din alte state, precum și cu organizațiile internaționale în problemele ce țin de dezvoltarea regională;
8) în domenii conexe de activitate:
a)      examinează studiile, analizele și recomandările privind implementarea Strategiei de dezvoltare regională, problemele de dezvoltare ale regiunii, intervențiile necesare și alte documente elaborate de Agenție;
b)      elaborează și prezintă Consiliului Național propuneri cu privire la îmbunătățirea politicii, legislației și altor instrumente în vederea sprijinirii dezvoltării regionale;
c)      sprijină formarea și implementarea schemelor de parteneriat public-privat în scopul implementării programelor și proiectelor regionale;
d)     exercită atribuțiile delegate de către Consiliul Național.
III. MODUL DE ORGANIZARE A CONSILIULUI REGIONAL
8.      Membrii Consiliului Regional își exercită mandatul după cum urmează: reprezentanții sectorului privat, pentru un termen de 2 ani, reprezentanții societății civile pentru un termen de 3 ani. Aceeași persoană poate candida și fi aleasă pentru un nou mandat.
9.      Mandatul reprezentanților administrației publice locale corespunde calității de ales local și încetează odată cu alegerea unei alte persoane în funcția respectivă.
10.  Președinții raioanelor Regiunii de Dezvoltare Sud își exercită mandatul din oficiu, în virtutea prevederilor Legii privind dezvoltarea regională în Republica Moldova.
11.  În urma alegerilor locale generale asociațiile de primari își vor desemna reprezentantul pentru un nou mandat. Aceeași persoană poate candida și fi aleasă pentru un nou mandat.
12.  Calitatea de membru încetează prin:
a)      retragere, la cerere;
b)      deces;
c)      excludere, în condițiile pct. 28.
13.  Consiliul Regional are un președinte și un vicepreședinte care nu pot fi reprezentanți ai aceluiași raion. La ședința constitutivă, membrii Consiliului Regional aleg din rîndul membrilor - reprezentanți ai autorităților publice locale, președintele și vicepreședintele cu majoritatea de voturi ale membrilor Consiliului, la propunerea Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale. Președintele și vicepreședintele își exercită mandatul pentru doi ani, dar pot fi aleși pentru mai multe perioade.
14.  Secretariatul Consiliului Regional este constituit în cadrul Agenției și este asigurat prin personal specializat din cadrul acesteia, iar în calitate de secretar al Consiliului Regional va fi numit unul dintre angajații Agenției.
 
15.  Președintele Consiliului Regional are următoarele responsabilități și sarcini:
a)      convoacă, coordonează pregătirea și conduce ședințele Consiliului Regional;
b)      aprobă proiectul ordinii de zi și materialele ce urmează a fi transmise cu ocazia convocării ședințelor Consiliului Regional;
c)      supune votului în ședință proiectele de decizii pe orice problemă care intră în competența de soluționare a Consiliului Regional, asigură numărarea voturilor și anunță rezultatul votării, cu precizarea voturilor "pro", "contra" și a abținerilor;
d)     semnează deciziile Consiliului Regional, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora, procesele-verbale ale ședințelor Consiliului Regional, precum și rapoartele de activitate ale acestuia;
e)      asigură menținerea ordinii în cadrul ședințelor și respectarea regulamentului;
f)       reprezintă Consiliul Regional în Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale (în continuare Consiliul Național);
g)      reprezintă regiunea și Consiliul Regional în relațiile cu alte regiuni din țară și din străinătate;
h)      în caz de absență, deleagă sarcinile sale vicepreședintelui sau altui membru al Consiliului Regional;
i)        îndeplinește și alte atribuții care rezultă din prevederile legale.
16.  Vicepreședintele Consiliului Regional are următoarele atribuții:
a)      preia, pe bază de mandat scris, semnat de președintele Consiliului Regional, atribuțiile acestuia, dacă președintele, din motive justificate, nu le poate îndeplini;
b)      participă la organizarea ședințelor Consiliului Regional;
c)      îndeplinește alte atribuții stabilite de Consiliul Regional.
 
17.  Secretarul Consiliului Regional are următoarele atribuții:
 
a)      organizează și asigură convocarea ședințelor Consiliului Regional;
b)      redactează, pregătește și prezintă materialele în cadrul ședințelor Consiliului Regional;
c)      întocmește și semnează procesele-verbale ale ședințelor Consiliului Regional;
d)     asistă președintele și membrii Consiliului Regional în perioada dintre ședințe;
e)      asigură evidența, păstrarea și arhivarea documentelor și altor materiale ale Consiliului Regional;
f)       urmărește publicarea pe pagina web a Agenției a ordinii de zi a ședințelor, a proceselor-verbale și ale deciziilor adoptate de Consiliul Regional;
g)      primește și distribuie corespondența destinată Consiliului Regional;
h)      realizează și alte activități menite să asigure funcționarea eficientă a Consiliului Regional.
 
IV. MODUL DE FUNCȚIONARE A CONSILIULUI REGIONAL  
 
A. ȘEDINȚELE CONSILIULUI REGIONAL
 
18.  Consiliul Regional se întrunește trimestrial, în ședințe ordinare.
19.  Consiliul Regional se întrunește în ședințe extraordinare:
 
a)      la solicitarea președintelui Consiliului Regional;
b)      la inițiativa Consiliului Național;
c)      la inițiativa Agenției;
d)     la solicitarea unei treimi din numărul total de membri ai Consiliului Regional.
 
20.  La decizia Consiliului, ședințele pot fi organizate și în alte localități decît centrul regional.
21.  Prima ședință a Consiliului Regional este prezidată de reprezentantul Ministerului Construcțiilor și Dezvoltării Regionale pînă în momentul alegerii în funcție a președintelui Consiliului Regional.
22.  Invitația de participare la ședință și documentele relevante se transmit membrilor Consiliului Regional cu cel puțin 15 zile înainte - în cazul ședințelor ordinare și cu cel puțin 3 zile înainte - în cazul ședințelor extraordinare. Proiectul ordinii de zi a ședinței Consiliului Regional va fi plasat pe pagina web a Agenției cu cel puțin 15 zile înainte de ședințele ordinare și 3 zile înainte de ședințele extraordinare.
23.  În invitația de participare la ședința Consiliului Regional se va indica data, ora, locul desfășurării și ordinea de zi a ședinței, la care vor fi anexate materialele propuse spre examinare.
24.  Ordinea de zi a ședinței Consiliului Regional cuprinde numărul curent al chestiunii propuse Consiliului Regional spre examinare, denumirea chestiunii și numele raportorului (coraportorului).
25.  Proiectul ordinii de zi se întocmește la propunerea președintelui, Consiliului Național, a Agenției sau a membrilor care au cerut convocarea Consiliului Regional în condițiile pct. 14 și se supune aprobării Consiliului Regional la începutul ședinței.
26.  Pentru examinarea amănunțită a problemelor și pregătirea chestiunilor incluse în ordinea de zi, Consiliul Regional poate decide formarea unor comisii de specialitate.
27.  Membrii Consiliului Regional își vor înregistra prezența la secretarul Consiliului Regional sau vor comunica din timp despre absența sa și motivele absenței. Președintele va aduce la cunoștința membrilor prezenți în ședință informația privind cei absenți.
28.  În urma absenței nemotivate de la 3 ședințe consecutive, Consiliul Regional poate decide suspendarea calității de membru. În acest caz, precum și în urma intervenirii unei stări de fapt menționate la pct. 12, litera a) și b) Consiliul Regional va informa Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale despre necesitatea suplinirii locului vacant.
29.  În deschiderea ședinței, Președintele Consiliului va invita membrii consiliului să declare eventualele conflicte de interese care pot apare în legătură cu problemele incluse în ordinea de zi.
30.  Dezbaterea problemelor se face în ordinea strictă în care acestea sînt înscrise pe ordinea de zi aprobată. Dezbaterea începe cu prezentarea succintă de către raportor a problemei înscrise pe ordinea de zi și a proiectului de decizie asupra ei.
31.  Președintele Consiliului Regional este în drept să limiteze durata luărilor de cuvînt, în funcție de obiectul dezbaterii. În acest scop, el poate propune Consiliului Regional spre aprobare durata de timp ce va fi oferită fiecărui vorbitor, precum și durata totală de dezbatere a proiectului.
32.  În cadrul dezbaterii oricărei probleme de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Regional, vorbitorul își poate exprima opinia numai în cazul în care președintele îi oferă cuvîntul. Vorbitorul este obligat ca în luarea sa de cuvînt să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii.
33.  Președintele Consiliului Regional poate propune încheierea dezbaterii unor probleme puse în discuție. Propunerea de încheiere a dezbaterii se aprobă cu votul majorității membrilor prezenți.
34.  În cazul în care desfășurarea lucrărilor este perturbată, președintele poate să întrerupă dezbaterile și să ceară respectarea regulamentului, fiind în drept:
a) să cheme la ordine;
b) să retragă cuvîntul;
c) să anunțe o pauză.
35.  Ședințele Consiliului Regional se desfășoară în limba de stat. Actele Consiliului Regional se întocmesc și se adoptă în limba de stat.
36.  Ședințele Consiliului Regional sînt publice. La decizia Consiliului, anumite ședințe pot fi declarate închise. Reprezentantul Ministerului Construcțiilor și Dezvoltării Regionale participă la ședințele Consiliului Regional fără drept de vot. Președintele Consiliului Regional poate invita la ședință și alți reprezentanți ai autorităților administrației publice, ai organizațiilor donatoare, ai asociațiilor obștești, experți și alte persoane interesate, care pot participa la dezbateri pe marginea chestiunilor înscrise pe ordinea de zi a ședinței respective.
37.  Persoanele invitate participă la ședința Consiliului Regional și la dezbaterea chestiunilor fără a avea drept de vot.
38.  Directorul Agenției participă la ședințele Consiliului Regional fără drept de vot.
39.  Persoana invitată primește invitația, ordinea de zi a ședinței Consiliului Regional și documentele referitoare la chestiunea la a cărei dezbatere a fost invitată să participe.
40.  Ședința este deliberativă dacă este prezentă majoritatea membrilor permanenți ai Consiliului Regional (cel puțin 50 la sută plus unul). Dacă în sala de ședințe este întrunit cvorumul necesar conform înregistrării, Consiliul Regional purcede la examinarea chestiunilor de pe ordinea de zi.
41.  În cazul în care la ședința Consiliului Regional nu este prezentă majoritatea membrilor Consiliului Regional, ședința este amînată și, în timp rezonabil, se convoacă o nouă ședință.
42.  În caz de indisponibilitate, membrul Consiliului Regional poate desemna o altă persoană din instituția sau organizația respectivă pentru a-l reprezenta la ședința Consiliului Regional, inclusiv cu drept de vot. Desemnarea are loc pe bază de procură sau alt document oficial, care se prezintă președintelui Consiliului Regional înainte de începerea ședinței. Documentul ce confirmă împuternicirile persoanei respective se anexează la procesul-verbal al ședinței.
 
B. DECIZIILE CONSILIULUI REGIONAL
 
43.  În vederea realizării atribuțiilor sale, Consiliul Regional adoptă decizii prin consens. În cazul în care obținerea consensului devine imposibilă, deciziile Consiliului Regional se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți la ședință (50 la sută plus unul). În caz de paritate de voturi, votul președintelui este decisiv.
44.  Dreptul de inițiere a proiectelor de decizii ale Consiliului Regional aparține președintelui Consiliului Regional, Consiliului Național, Agenției și membrilor Consiliului Regional care au solicitat convocarea ședinței.
45.  Proiectele de decizii vor fi însoțite de o notă informativă. În acest scop, secretarul Consiliului Regional și personalul de specialitate din Agenție vor acorda asistența tehnică de specialitate.
46.  Proiectele de decizii se propun pentru a fi incluse în ordinea de zi a ședinței de către președintele Consiliului Regional, consemnîndu-se titlul și inițiatorul proiectului, și se aduc la cunoștința membrilor cu invitația de a prezenta amendamente.
47.  Inițiatorul proiectului de decizie sau al altor propuneri le poate retrage, sau poate renunța, în orice moment, la susținerea lor, pînă la înscrierea acestora în ordinea de zi.
48.  Rapoartele, notele informative pe marginea proiectului de decizie, se transmit secretarului Consiliului Regional, care va dispune măsurile corespunzătoare de remitere a lor către membri cel tîrziu pînă la data ședinței Consiliului Regional.
49.  Deciziile Consiliului Regional se semnează de președintele acestuia în termen de cel mult 3 zile din data ședinței.
50.  Secretarul Consiliului Regional, cu asistența Agenției, va informa publicul în mod transparent și operativ despre cele mai importante decizii ale Consiliului Regional.
51.  Deciziile Consiliului Regional vor fi aduse la cunoștința persoanelor interesate de către secretarul Consiliului Regional în termen de cel mult 7 zile din data semnării acestora de către președinte.
52.  Ședințele Consiliului Regional se consemnează în procese-verbale, semnate de președinte și secretar.
53.  Păstrarea și arhivarea deciziilor Consiliului Regional, a proceselor-verbale, precum și a materialelor relevante vor fi asigurate de secretarul Consiliului Regional, în modul stabilit de legislație pentru documentele oficiale.
54.  Deciziile Consiliului Regional adoptate cu încălcarea prevederilor prezentului Regulament pot fi declarate nule, în condițiile legii, de instanța de judecată.
 
C. PROCEDURA DE VOT
 
55.  Votul membrului Consiliului Regional sau a persoanei care îl reprezintă, în bază de procură, se exprimă public, prin ridicarea mîinii, în cadrul votării deschise.
56.  Consiliul Regional poate decide votarea secretă, la propunerea președintelui sau a unuia dintre membri, cu excepția cazului în care, prin lege sau regulament, se stabilește o anumită modalitate.
57.  Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletinele de vot. Textul buletinelor de vot trebuie să fie clar și precis. Pentru exprimarea opțiunii se folosesc cuvintele "pro", "contra" și "abținut".
58.  Buletinele de vot se introduc în urna de votare. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot în care nu a fost exprimată opțiunea sau au fost folosite mai multe cuvinte decît cele prevăzute în prezentul punct pentru a-și exprima opțiunea.
59.  Deciziile se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți, cu excepția cazului în care, prin lege sau regulament, se cere o altă majoritate de voturi.
60.  Membrii au dreptul să solicite ca în procesul-verbal al ședinței să fie consemnat expres modul în care au votat, secretarul fiind obligat să se conformeze acestei cerințe.
61.  Proiectele de decizii sau propunerile respinse de Consiliul Regional nu pot fi supuse examinării acestuia în cadrul aceleiași ședințe.
 
D. CONFLICTUL DE INTERESE
 
62.    Orice membru al Consiliului Regional care se află în situația unui conflict de interese sau conflict potențial de interese în legătură cu orice problemă examinată la ședința Consiliului, trebuie să-și declare interesul sau interesul potențial la începutul ședinței (după anunțul făcut de Președinte).
63.    În caz că oricare membru al Consiliului Regional se află în situația unui conflict de interese care ar putea rezulta în satisfacerea unui interes personal, acesta nu va participa la examinarea chestiunii și va părăsi sala de ședință în perioada dezbaterii și votării acesteia.
64.    Interesul personal constă în apariția oricărui avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obținut, în mod direct sau indirect, pentru sine sau pentru persoane apropiate de către membrul Consiliului ca urmare a participării la luarea unei decizii.
65.    Un membru al Consiliului Regional va fi considerat ca avînd un interes personal dacă decizia poate rezulta în beneficii materiale sau de altă natură pentru:
a)      soț, rudă sau afin pînă la gradul al treilea inclusiv;
b)      orice organizație, publică sau privată în care membrul Consiliului Regional este angajat ori în care activează angajați cu care membrul Consiliului se află în relații de rudenie în condițiile pct. a);
c)      orice companie în care membrul Consiliului deține cote-părți sau acțiuni în capitalul social.
66.  Abținerea membrului Consiliului de la participarea la examinarea și votarea chestiunii pentru care se află în situația unui conflict de interese, nu va fi calculată la constatarea cvorumului necesar pentru examinarea chestiunii respective.
 
V. DISPOZIȚII FINALE
67. Modificarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Regional se poate face cu votul a 50 la sută plus unu din numărul total al membrilor.

 

 


»»  Протокола и решения РСР АТО Гагаузия

07.10.2016 — протокол заседания РСР АТО Гагаузия

                            решение РСР АТО Гагаузия

24.01.2017 —   протокол заседания РСР АТО Гагаузия

                            решение РСР АТО Гагаузия

12.07.2017 — протокол заседания РСР АТО Гагаузия

                       решение РСР АТО Гагаузия

                               решение РСР АТО Гагаузия

                              решение РСР АТО Гагаузия

                               решение РСР АТО Гагаузия

                               решение РСР АТО Гагаузия

12.10.2017 —

                               решение РСР АТО Гагаузия

                        решение РСР АТО Гагаузия

                        решение РСР АТО Гагаузия

                                решение РСР АТО Гагаузия

08.02.2018 —

Решение РСР АТО Гагаузия

Решение РСР АТО Гагаузия

 Решение РСР АТО Гагаузия

 Решение РСР АТО Гагаузия

Решение РСР АТО Гагаузия

05.07.2018 —  

Решение РСР АТО Гагаузия

Решение РСР АТО Гагаузия

Решение РСР АТО Гагаузия

Решение РСР АТО Гагаузия

Решение РСР АТО Гагаузия

Решение РСР АТО Гагаузия

25.10.2018 — протокол заседания РСР АТО Гагаузия

Решение РСР АТО Гагаузия

Решение РСР АТО Гагаузия

Решение РСР АТО Гагаузия

Решение РСР АТО Гагаузия

Решение РСР АТО Гагаузия

Решение РСР АТО Гагаузия

Решение РСР АТО Гагаузия

Решение РСР АТО Гагаузия

Решение РСР АТО Гагаузия

29.01.2019 — протокол заседания РСР АТО Гагаузия

Решение РСР АТО Гагаузия.rar_Архив 

20.03.2019 — протокол заседания РСР АТО Гагаузия

Решение РСР АТО Гагаузия

Решение РСР АТО Гагаузия

 


»»  Состав Регионального Совета по развитию ATO Гагаузия

Региональный Совет по развитию ATO Гагаузия

№ п/п

Ф.И.О.

Должность

1

Влах Ирина Федоровна

Глава (Башкан) АТО Гагаузия (Гагауз Ери), Председатель Совета

2

Чебан Вадим Петрович

Первый заместитель Председателя Исполнительного комитета Гагаузии, член Совета

3

Кисеев Александр Иванович

И.О. начальника Главного управления экономического развития ATO Гагаузия, член Совета

4

Готишан Николай Георгиевич

примар села Бешгиоз, Председатель Ассоциации примарoв ATO Гагаузия, Вице-председатель Совета

5

Мавроди Анатолий

директор общественной организации "Региональный совет молодежи Гагаузии" представитель гражданского общества, член Совета

6

Новачлы Екатерина

директор Индивидуального Предприятия "Новачилы Екатерина", член Совета – представитель частного сектора

7

Акбаш Мария Ивановна

 

директор торговой компании "Doksancom" Общество с ограниченной ответственностью, член Совета – представитель частного сектора

8

Янев Петр Пантелеевич

директор S.C. «AUTOCOMSAN» Общество с ограниченной ответственностью, член Совета – представитель частного сектора